Salgs- og leveringsbetingelser for Triarca A/S

Download: Salgs- og leveringsbetingelser for Triarca A/S - DK
Download: Sales and delivery terms for Triarca A/S - UK

1. ANVENDELSE
Ethvert salg af Triarcas produkter sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, der går forud for eventuelle bestemmelser i Købers ordre/accept, herunder Købers almindelige betingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt og da med præcis angivelse af, på hvilke punkter nærværende salgs- og leveringsbetingelser er fraveget.

2. TILBUD OG ORDREBEKRÆFTELSE
Tilbud afgivet af Triarca er gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen, medmindre andet er angivet.

3. PRODUKTINFORMATION
Oplysninger og tekniske data om Triarcas produkter indeholdt i kataloger, brochurer og andet skriftligt materiale er kun at betragte som omtrentlige og ikke bindende for Triarca, medmindre der indgås udtrykkelig skriftlig aftale herom. Alle tegninger og tekniske dokumenter, som overlades til Køber før eller efter en aftales indgåelse, forbliver Triarcas ejendom.

Materialet må ikke uden Triarcas skriftlige tilladelse anvendes af Køber eller kopieres, reproduceres, overgives eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab til andet formål end den indgåede aftales opfyldelse. Indgås der ikke en aftale med Triarca, skal alt udleveret materiale returneres til Triarca, ligesom der i så tilfælde ikke må ske kopiering eller i det hele taget ske anvendelse af materialet, der heller ikke må bringes til tredjemands kundskab. Triarca påtager sig intet ansvar for Købers udvælgelse af produktet, herunder produktets kompatibilitet, for brugen og resultaterne heraf, medmindre der indgås udtrykkelig skriftlig aftale herom.

Triarca påtager sig intet ansvar for Købers udvælgelse af eventuelt supplerende udstyr og service, som ønskes anvendt sammen med produktet, for anvendelsen og for resultaterne heraf. Triarca forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i sine produkter i det omfang, sådanne ændringer ikke indskrænker produktets anvendelsesmuligheder væsentligt.

4. ÆNDRINGER OG RETURNERINGER
Triarca forbeholder sig ret til at regulere aftalte priser i tilfælde af væsentlige kursændringer, materialeprisstigninger, statsindgreb eller andre forhold, som Triarca ikke er herre over, medmindre det skriftligt aftales, at Triarca er uberettiget hertil. Ændringer i bekræftede ordre kan kun finde sted efter skriftlig aftale med leverandøren.

Hvis produktionen af ydelsen er påbegyndt, skal Triarca friholdes for enhver omkostning. Returgods aftales med leverandøren og kan først finde sted når der er modtaget et returnummer fra Triarca. Returnummer skal oplyses på forsendelsen. Returfragt og -gebyr betales af kunden.

Varen skal være ubrugt og emballagen intakt. Varen inspiceres ved modtagelse og evt. skader på produktet dækkes af kunden og vil fremgå af krediteringen.

5. RISIKOENS OVERGANG / LEVERING
Medmindre anden leveringsklausul er aftalt og fremgår af ordre- bekræftelse, sker levering ”EXW” Hornsyld i henhold til gældende INCOTERMS. Risikoen for produktet overgår ved leveringen, medmindre andet er skriftligt aftalt.

6. LEVERINGSTID OG FORSINKELSE
Den aftalte leveringstid er alene omtrentlig og betinget af, at der foreligger fuld enighed om aftalens indhold, f.eks. godkendte tegninger. Triarca er i intet tilfælde ansvarlig for forsinkelser, medmindre disse skyldes grov uagtsomhed fra Triarcas side.

Triarca er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, mistet fortjeneste, tab på opbevarede varer, ethvert andet direkte eller indirekte tab eller direkte eller indirekte omkostning som følge af forsinket levering. Opstår der en forsinkelse, og kan Triarca ikke efter påkrav fra Køber angive et tidsrum inden for hvilket levering vil finde sted, er Køber, i det omfang der ikke er tale om individuelt til Køber udviklede produkter, berettiget til at annullere aftalen og kræve eventuelt erlagte forudbetalinger refunderet.

Ovenstående fastlægger Triarcas maksimale ansvar med hensyn til forsinkelse.

7. EJENDOMSFORBEHOLD OG BETALING
Triarca har ejendomsforbehold i det leverede, indtil den aftalte købesum er betalt. Har Triarca ejendomsforbehold i det leverede, påhviler det Køber at forsikre dette til fuld- og nyværdi mod enhver skade fra tidspunktet for risikoens overgang og indtil den aftalte købesum er betalt. Triarca er berettiget til, indtil umiddelbart før levering finder sted, at kræve og Køber forpligtet til at stille anfordringsbankgaranti i et anerkendt pengeinstitut for hele købesummen inkl. afgifter og udlæg.

Ved levering af produkter, der skal indarbejdes/indgå som en del af et andet produkt, er Triarca berettiget til på ethvert tidspunkt at kræve og Køber forpligtet til at stille anfordrings-bankgaranti i et anerkendt pengeinstitut for et beløb svarende til købesummen for de til enhver tid indarbejdede, men endnu ikke betalte (del)produkter. Stiller Køber ikke en sådan bankgaranti eller påkrav, er Triarca berettiget til at anse aftalen/aftalerne misligholdt(e), helt eller delvist, herunder er Triarca berettiget til at kræve endnu ikke indarbejdede ikke betalte (del)produkter udleveret, ligesom Køber er afskåret fra at indarbejde eller på anden måde disponere over disse.

Faktura forfalder til betaling 30 dage fra fakturadato medmindre andet er skriftligt aftalt. Erlægges betalingen ikke i rette tid, debiteres Køberen morarenter svarende til 2,0% pr. påbegyndt måned. Samme morarente beregnes i tilfælde af ydet henstand. Køberen er uberettiget til at tilbageholde betalinger eller til at foretage modregning for påståede fordringer, der ikke er anerkendt af Triarca.

Undlader Køber at modtage leverancen på det aftalte tidspunkt, er Køber desuagtet forpligtet til at erlægge betaling, som om levering har fundet sted i henhold til aftalen.

8. EMBALLAGE
Engangsemballage er inkluderet i prisen og godtgøres ikke ved eventuel returnering. Flergangsemballage faktureres til Triarcass gældende dagspris. Eventuelle omkostninger eller afgifter ved bortskaffelse af emballage er Triarca uvedkommende.

9. EJENDOMSRET/IMMATERIALRET
Køber erhverver ikke ejendoms- og/eller ophavs- eller anden immaterialret til eventuelt i produktet anvendt edb-programmel eller eventuelle tegninger, design, tekniske løsninger m.v., uanset om det nævnte er individuelt udviklet til Køber for dennes regning, idet Køber alene erhverver en ret til brug af det nævnte i forbindelse med den aftalte brug af produktet.

10. ANSVAR FOR KRÆNKELSE AF PATENT- OG ANDEN IMMATERIALRET
Fremsættes der påstand om, eller viser der sig risiko for, at produktet krænker et patent eller en anden immaterialret, accepterer Køber, at Triarca efter eget valg enten hos den berettigede opnår ret til fortsat brug eller forandrer eller udskifter produktet, så det ikke længere medfører en krænkelse. Er ingen af disse muligheder opnåelige på vilkår, som efter Triarcas skøn er rimelige, kan Triarca kræve, at Køber afstår fra at bruge produktet, mod at Triarca yder Køber en godtgørelse svarende til produktets nedskrevne værdi, efter nedskrivning med lige store beløb hvert år i forholdt til produktets tekniske og økonomiske levetid.

Godtgørelsens størrelse fastsættes uafhængigt af, om produktet måtte være indføjet i et andet produkt, i en bygning eller lignende og afhængigt af, hvilket tab dette og/eller selve ophøret af brugen måtte påføre Køber. Køber er ved eventuelt videresalg af produktet forpligtet til at medtage en ligelydende bestemmelse i aftaleforholdet mellem Køber og Købers kunde, herunder pålægge kunden at medtage en ligelydende bestemmelse ved kundens eventuelle videresalg.

Ovenstående fastlægger Triarcas maksimale ansvar med hensyn til enhver eventuel krænkelse af patent eller anden immaterialret.

11. REKLAMATIONER
Køber skal straks ved modtagelsen, forinden produkterne tages i brug, gennemgå det leverede med henblik på at sikre sig, at der ikke er mangler, og at der er leveret den korrekte mængde.

Reklamationer over mangler, der er eller burde være konstateret ved sædvanlig undersøgelse, skal fremsættes straks og senest 8 dage efter modtagelsen af produkterne. Fremsættes reklamationen ikke inden for den anførte frist, fortaber Køber sin ret til at gøre manglen gældende.

Reklamationer over mængdeafvigelser og skader på produktet skal fremsættes straks over for såvel en eventuel fragtfører som over for Triarca. Sker dette ikke, fortaber Køber sin ret til at påberåbe sig disse forhold.

12. ANSVAR FOR MANGLER
Betinget af, at de aftalte betalingsbetingelser overholdes, og at reklamation er sket rettidigt, afhjælper Triarca eventuelle mangler, som viser sig indtil 12 måneder fra leveringstidspunktet. Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes årsager opstået efter, at risikoen er gået over på Køber. Afhjælpning sker alene efter Triarcas valg ved justering, reparation eller ombytning af (dele af) produktet eller dets komponenter.

Arbejdsløn ved demontering og montering erstattes ikke. Medfører demontering og montering indgreb i andet end produktet, er arbejdet og omkostningerne herved ligeledes Triarca uvedkommende. Køber skal give Triarca skriftlig meddelelse om mangler uden ugrundet ophold, efter manglen har vist sig.

Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes manglen ytrer sig i øvrigt være i overensstemmelse med Triarcass instruktioner. Der kræves fotodokumentation af produktets typelabel, samt købsbevis i firm af faktura. Er der grund til at tro, at manglen kan medføre risiko for skade, skal reklamation ske straks. Underretter Køber ikke Triarca om en mangel inden for de angivne frister, mister Køber sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen. Returnering af (istandsatte komponenter i) produktet betales af Triarca, der overtager eventuelt udskiftede dele.

Medmindre andet er aftalt, betaler Køber de meromkostninger, som Triarca påføres som følge af, at produktet befinder sig på et andet sted end det i aftalen angivne bestemmelsessted eller, hvis et sådant ikke er angivet, leveringsstedet. Er produktet ændret eller søgt serviceret af andre end Triarca eller en af denne anvist reparatør, eller har produktet været udsat for overlast, eller er produktet anvendt til sådanne formål, hvortil det ikke er beregnet, eller er installation, drift- og vedligeholdelse ikke i overensstemmelse med Triarcas forskrifter, kan Triarca nægte at yde vederlagsfri afhjælpning.

Mangler, som kan henføres til forhold, for hvilke Køber eller andre hæfter, eller som først gøres gældende efter afhjælpningsperiodens udløb, er Triarca uvedkommende. Triarcas ansvar omfatter ikke mangler opstået i materiale, som er tilvejebragt af Køber/en af denne udpeget medproducent / leverandør eller i konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af nævnte.

Opfylder Triarca ikke inden rimelig tid sine forpligtelser i henhold til ovenstående, kan Køber kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen, dog højst 15% af den aftalte købesum. Er manglen væsentlig, kan Køber hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til Triarca og kræve erstatning for sit tab, dog højst 15% af den aftalte købesum.

Triarcas forpligtelser vedrørende mangler er maksimeret til ovenstående. Triarca er således ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, herunder driftstab, mistet fortjeneste og lignende omkostninger eller skader.


13. ANSVAR FOR SKADEVOLDELSE (PRODUKTANSVAR)
Triarca er ansvarlig for personskade i overensstemmelse med lovgivning om produktansvar. Triarca er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens produktet er i Købers besiddelse. Triarca er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er Triarca kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Triarca eller andre, som Triarca har ansvaret for. Triarca er ikke ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning Triarca måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køberen forpligtet til at holde Triarca skadesløs i samme omfang, som Triarcas ansvar er begrænset efter ovenstående. Disse begrænsninger i Triarcas ansvar gælder ikke, hvis Triarca har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af partnerne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod Triarca på grund af en skade, som påstås forårsaget af produktet.

14. FORCE MAJEURE
Triarcas forpligtelser suspenderes og kan bortfalde, når manglende opfyldelse skyldes forhold uden for Triarcas kontrol.

15. VÆRNETING OG LOVVALG
Dansk ret finder anvendelse ved fortolkningen og afgørelsen af eventuelle tvister opstået som følge af eller i tilknytning til den indgåede aftale. Værneting er Triarca hjemting.


Sep. 2022